Mitjançant aquest avís, el CTFC us vol informar de la informació general sobre la política de protecció de dades o de privacitat. Així, en aquesta pàgina se us facilita un accés fàcil a les informacions principals relatives als tractaments de dades personals duts a terme pel CTFC, així com els drets que assisteixen les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

Qui és el responsable del tractament?
El responsable dels tractaments efectuats és el CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA, amb seu a la Ctra. de St. Llorenç de Morunys, km 2 (direcció Port del Comte), 25280 Solsona Tel. (+34) 973 48 17 52.
CIF : Q7550005H
Adreça electrònica: secretaria@ctfc.cat.
Web: http://www.ctfc.cat/

Els tractaments de dades personals en l’àmbit del CTFC s’efectuen en diverses modalitats i entorns, i en tots els casos es tenen en compte les exigències imposades per la normativa de protecció de dades personals.

Qui és el/la delegat/da de protecció de dades?
La persona delegada de protecció de dades és l’encarregada de vetllar perquè el CTFC compleixi correctament la normativa de protecció de dades.. Hi podeu contactar adreçant un correu electrònic a dpd@ctfc.cat .

Quina és la legitimació o base jurídica?
Els tractaments de dades personals que efectua el CTFC són els necessaris, ja sigui per al compliment d’obligacions legals imposades, per al compliment de missions efectuades en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats.
La legitimació del tractament també pot basar-se en el consentiment de la persona interessada, que en tal cas s’haurà de prestar mitjançant una acció afirmativa clara i que podrà retirar-se en qualsevol moment.

Durant quant de temps es conserven les dades personals?
Les dades personals es conservaran durant el temps que sigui necessari per al compliment de la finalitat perseguida en cada activitat de tractament. En tot cas, en la determinació del període de conservació, es té en compte el previst a la normativa d’arxius i gestió documental.

Les dades personals es comuniquen a tercers?
Les dades personals tractades pel CTFC amb caràcter general no es comuniquen a tercers, tret de les cessions que són necessàries per al compliment de les finalitats perseguides, les que venen imposades per la llei, com ara les eventuals comunicacions per atendre requeriments efectuats per autoritats i òrgans judicials.
En ocasions el CTFC acudeix a tercers per a la prestació de serveis. Quan la prestació d’aquests serveis comporten l’accés a dades personals per part d’aquests tercers, el CTFC formalitza els contractes o acords amb els continguts exigits per la normativa de protecció de dades. 

Quins són els drets de les persones interessades?
Quan es recullen dades personals, ja sigui directament de les persones interessades o de forma indirecta, el CTFC posa a disposició d’aquestes persones tota la informació exigida per la normativa de protecció de dades.
En relació amb el tractament de les seves dades, totes les persones tenen dret a obtenir informació sobre si el CTFC les està tractant, o no. En cas que es tractin, les persones tenen dret a accedir a les dades objecte de tractament.
Les persones també tenen dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o incompletes, així com a sol·licitar-ne la supressió (dret a l’oblit) en determinats casos, com ara quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que s’havien recollit.
També poden sol·licitar la limitació del tractament de les dades en determinats supòsits. En cas que procedeixi aquest dret, es marquen les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. Així, la limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.
Les persones interessades poden exercir el seu dret de portabilitat de les dades, i en determinades circumstàncies, també poden oposar-se al tractament de les seves dades personals. 
Finalment, totes les persones tenen dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.
Podeu trobar una informació més completa d’aquests drets a l’autodeterminació informativa (o drets habeas data) en aquest enllaç https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/drets/drets_habeas_data/)

 

Davant qui i com es poden exercir els drets?
Els drets esmentats en l’apartat anterior es poden exercir, en cas que procedeixin, mitjançant una sol·licitud per mitjans electrònics a través del  formulari de petició genèrica disponible a tràmits Gencat (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica).

També podeu dirigir un correu electrònic al responsable del tractament (secretaria@ctfc.cat) o bé enviant una comunicació escrita a l’adreça postal del CTFC. A tal efecte podeu descarregar-vos i imprimir el formulari referent al dret que voleu exercir, d’entre els formularis disponibles al web https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/.

La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil. En tot cas, en la sol·licitud cal indicar clarament els drets que s’exerceixen.

Què es pot fer si no s’atenen o es vulneren els drets?
Davant l’eventual manca d’atenció dels drets de les persones interessades, o davant qualsevol tractament que es consideri contrari a la normativa de protecció de dades, les persones interessades poden dirigir-se a la persona delegada de protecció de dades del CTFC, mitjançant correu electrònic dirigit a  dpd.ctfc@ctfc.cat .
En cas de no obtenir una resposta adient per part de la persona delegada de protecció de dades en el termini de 2 mesos, o també directament, es pot formular una reclamació davant l’APDCAT, mitjançant el formulari que es pot trobar en aquest enllaç https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio.

 

Registre Activitats de Tractament

CERTIFICACIÓ DIGITAL

SELECCIÓ DE PERSONAL

VIDEOVIGILÀNCIA

LLOGUER D’ESPAIS

GESTIÓ DE CONVENIS

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

GESTIÓ ECONÒMICA

 

 

Subscriu-te
al nostre newsletter
Dona't d'alta al nostre newsletter i podràs seguir de primera mà totes les novetats del CTFC.