2018BIOREGIONS FORUM
Barcelona,
13 Novembre 2018
Visions, enfocaments i experiències
en bioeconomia circular forestal