Contribuim a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i a la gestió sostenible del medi natural.

Per aconseguir aquest objectiu treballem a partir de tres programes: la gestió forestal multifuncional, la dinàmica del paisatge i la biodiversitat, i la bioeconomia i la governança.

La recerca desenvolupada en aquests programes es centra en aspectes clau com l'equilibri de funcions del medi natural, l'adaptació al canvi climàtic i la competitivitat al llarg de les cadenes de valor. L'activitat realitzada als programes es transfereix a través de la societat FBS.


coneix la
INSTITUCIÓ
>

PERSONAL
>
01
Gestió forestal multifuncional
Plantegem la gestió forestal multifuncional en base al coneixement i al desenvolupament d’eines que assegurin els valors ecològics i socioeconòmics dels ecosistemes forestals, garantint la provisió sostenible de bens i serveis.

Estudiem la dinàmica dels espais forestals, per promoure una silvicultura adaptativa. La recerca i la innovació en planificació forestal multifuncional a diferents escales i el desenvolupament d’eines de suport a la presa de decisions  són claus en aquest sentit.
També investiguem la relació foc-bosc-gestió forestal i la prevenció de grans incendis forestals.
02
Dinàmica del paisatge i biodiversitat
El paisatge resultant de la relació entre els ecosistemes i la societat és l’objecte d’estudi d’aquest programa. L’anàlisi dels impactes de diversos factors de canvi sobre els valors naturals i els bens i serveis que els ecosistemes proporcionen és bàsic per assegurar-ne la provisió futura.

L’ecologia del paisatge i la biodiversitat, l’edafologia, la gestió silvopastoral, l’anàlisi dels incendis i altres pertorbacions, i els paisatges mosaic (els sistemes agro-forestals o les transicions entre zones urbanes-periurbanes-rurals) són objectiu dels nostres projectes.
03
Bioeconomia i governança
L’estudi i la promoció de la bioeconomia va estretament lligada a la recerca, la innovació i la competitivitat de les cadenes de valor, la mitigació del canvi climàtic i el desenvolupament econòmic i social a les zones rurals.  

La demanda i els mercats al voltant dels productes emergents requereix l’establiment de nous processos i bio-productes (fusta contra-laminada, circuits de proximitat de biomassa, etc.) per encaixar la bioeconomia en l’economia circular, amb l’estudi i la promoció de noves polítiques i la governança.
04
FBS / Transferència
L'activitat realitzada es transfereix a través de la societat FBS, encarregada de valoritzar el coneixement del CTFC i donar-lo a conèixer al mercat en forma de nous productes i/o serveis de qualitat lligats a l'expertesa dels equips tècnico-científics del Centre.
Projectes i publicacions destacades


Projectes
RECERCA

Multipurpose trees and non-wood forest products a challenge and opportunity
Building the European Biodiversity Observation Network
EU BON
Integración de la producción y diversidad micológica en la planificación y gestión forestal de masas de P. sylvestris y P. pinaster del norte de España
MICOGEST
Pasado, presente y futuro de los bosques de montaña: seguimiento y modelización de los efectos del cambio climático y la gestión sobre la dinámica forestal
GESCLIMFOR
Forecasting of ecosystem services in forests: impacts and adaptation to extreme climate events
FORESTCAST
Estrategias de Respuesta de sistemas leñosos mediterráneos a perturbaciones de origen natural o antrópico
ESTRES
Evaluación de la eficiencia de alternativas de gestión forestal multi-objetivo a nivel de paisaje
EFOREST
Evaluación del efecto de los factores ambientales en la diversidad fúngica y de su influencia en la generación de servicios ecosistémicos
MICOSYSTEMS
Social Innovation in Marginalised Rural Areas
SIMRA
Models and decision Suport tools for integrated Forest policy development underglobal change and associated Risk and Uncertainty
New and old world perspectives for forest ecology and management in a context of global change
Grup de recerca consolidat Center for Mediterranean Forest Research

Projectes
IMPLEMENTACIÓ

Improvment of TAXUS baccata conservationstatus in north-eastern Iberian Peninsula
Sustainable management for conservation of Black pine (Pinus nigra subs.salzmanii var Pyerenaica) forests in Catalonia
Integrative management for an improved adaptation of cork oak forest to climate change
Innovative management strategies for climate change adaptation of mixed subhumid Mediterranean forests
Combining and improving online bird portals data to display near-real-time spatiotemporal patterns of bird distribution across Europe
LIFE EuroBirdPortal
From Biodiversity Data to Decisions: enchancing natural value through improved regional development policies
Sustainable regional bioenergy policies: a game changer
Cambio climatico y adaptacion de los bosques del Pirineo
CANOPEE
Preservar y gestionar los habitats de la avifauna bio-indicadora de los Pirineos
Interreg POCTEFA HABIOS
Gestión y puesta en red de los espacios naturales del Pirineo
Economía pirenaica: Promoción del empleo forestal transfronterizo
Innovación en la movilización y la transformación de la madera pirenaica
Valorización de las Plantas Aromático-Medicinales silvestres: Gestión sostenible de la biodiversidad vegetal y desarrollo socioeconómico de las zonas rurales del espacio SUDOE
VALUEPAM
Efficient fire risk communication for resilient societies
Networking for the European Forest Risk Facility initiative
Conservación de quirópteros amenazados y gestión forestal en los Pirineos
Eco Tourism Action Plan: Integrating innovative Practices and Best Applications in EU with regard to EQF
Recursos educatius forestals
Reestructuració de l’explotació de fusta de qualitat, i el seu procés de classificació per tal de diversificar-ne la seva producció i millorar la seva implementació en els mercats locals

Publicacions
(articles, llibres, ...)

Open door to Ras Brouq (Al Reem Biosphere Reserve), Qatar.
Modelling species responses to extreme weather provides new insights into constraints on range and likely climate change impacts for Australian mammals
Can bioplastic or woodchip groundcover replace herbicides or plastic mulching for valuable broadleaf plantations in Mediterranean areas?
Historical citizen science to understand and predict climate-driven trout decline
A spatial allocation procedure to model land-use/land-cover changes: Accounting for occurrence and spread processes
Major shifts in species relative abundance in grassland mixtures alongside positive effects of species diversity in yield: a continental-scale experiment
Are forest disturbances amplifying or canceling out climate change-induced productivity changes in European forests?
What variables make a forest stand vulnerable to browsing damage occurrence?
Erratum: Setting temporal baselines for biodiversity: the limits of available monitoring data for capturing the full impact of anthropogenic pressures
A Multicriteria Optimization Model for Sustainable Forest Management under Climate Change Uncertainty : An application in Portugal
A multiple criteria approach for negotiating ecosystem services supply targets and forest owners programs
Using fire to promote biodiversity
EL CTFC
al món
Hem participat en més de 30 projectes internacionals
EL CTFC
en xifres
20
Anys
d'activitat (1996-2016)
900
Projectes
(locals, nacionals i internacionals)
250
Llibres
on hem participat en la seva publicació
550
Articles científics
sobre els treballs relaitzats
1.135
Convenis
signats arreu del món
800
Formacions
impartides
14.600
Alumnes
assistents a les formacions
330
Jornades
organitzades
13.000
Persones
han assistit a les jornades
55.000
Hores
impartides en formació
Contacte
Crta. de St. Llorenç de Morunys
a Port del Comte, km 2
25280 Solsona
Tel. (+34) 973 48 17 52

Per demanar qualsevol tipus d'informació o consulta, empleneu el formulari següent: