Línies / prioritats

Els boscos ens proveeixen de múltiples béns i serveis responent a les dimensions productiva, mediambiental i social dels terrenys forestals. La fusta ha estat considerada tradicionalment com el principal valor dels boscos, però en algunes regions, com el Mediterrani, el descens continuïtat del valor fuster, conjuntament amb canvis en la demanda de productes per part de la societat, ha fet que els productes forestals no fusters guanyin en importància, sent en alguns casos el principal valor de la forest. Segons la FAO, els PFNF són béns d’origen biològic diferents de la fusta, derivats del bosc, d’altres terrenys boscosos i d’arbres de fora dels boscos. Entre els PFNF es distingeixen els productes d’origen animal, vegetal i fúngic. El programa es centra en bolets, tòfones, plantes aromàtiques i medicinals, mel, pinyons i suro.

  • Estimació de  la producció i diversitat micològica a Catalunya
  • Integració de la producció micològica en la planificació i gestió silvícola (micosilvicultura)
  • Socioeconomia i governança de les activitats micològiques
  • Ecologia i cultiu de tòfona negra (Tuber melanosporum)
  • Cultiu, transformació i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals
  • Prospecció, caracterització química i avaluació de l’aprofitament silvestre de plantes aromàtiques i medicinals
  • Altres productes forestals no fusters: mel, pinyes, pinyons i suro.

Projectes actuals en què s'està treballant

STAR TREE: Multipurpose trees and non-wood forest products: a challenge and opportunity
MICOSYLVA+:  La micoselvicultura y valorización de los hongos comestibles como garantes de la sostenibilidad y multifuncionalidad forestal
COST ACTION: European non-wood forest products (NWFPs) network (FP1203)
MICOGEST: Integración de la producción y diversidad micológica en la planificación y gestión forestal de masas de P. sylvestris y P. pinaster del Norte de España
   

 

 

 

 

 

Equip de Treball

Bonet Lledós, José Antonio

Colinas González, Carlos

Fischer, Chrstine Rose

Martínez de Aragón Remírez de Esparza, Juan

Moré Palos, Eva

Oliach Lesan, Daniel

Piqué Nicolau, Míriam

Prokofieva Shumskaya, Irina

Vericat Grau, Pau