Línies / prioritats

En un paisatge cultural com el mediterrani és difícil deslligar les pertorbacions naturals de l’acció humana. Tanmateix, aquest fet no ha de fer oblidar el paper d’aquestes pertorbacions com a element natural dels ecosistemes, i d’aquesta manera tenir una visió suficientment àmplia dels fenòmens de cara a plantejar les possibles solucions per a mitigar-ne els efectes negatius. Del conjunt de pertorbacions, els incendis forestals és possiblement la que té un major efecte sobre la coberta forestal als ecosistemes mediterranis, malgrat està íntimament lligada amb els episodis de sequera i amb la quantitat i disponibilitat dels combustibles a cremar. La major comprensió del paper del foc dins l’ecosistema i de les estratègies d’adaptació de les espècies forestals a la pertorbació és un bon punt de partida per fer una gestió del risc d’incendi més complerta i encertada, que ens permeti avançar cap a paisatges menys vulnerables als grans incendis forestals incloent, per exemple, l’ús del foc com a eina per a prevenir els incendis no desitjats. Els coneixement dels patrons d’ignició i de propagació dels incendis forestals permet, per la seva banda, integrar el risc d’incendis forestals a la planificació forestal i territorial d’una manera més cost-eficient.

  •  Desenvolupament de models silvícoles i eines de gestió forestal adaptades al context de canvi global a les zones del Mediterrani (boscos mixtes, integració del risc d’incendis, productes forestals no fusters, biodiversitat)
  • Integració del foc (natural i prescrit) com a eina de gestió i pràctica silvícola
  • Estudi del paper del foc en la resiliència i resistència dels ecosistemes mediterranis
  • El paper de la gestió silvopastoral en la prevenció d’incendis o la conservació de la biodiversitat
  • Integració del risc d’incendi en la planificació territorial
  • Anàlisi dels patrons d’ignició i propagació dels incendis forestals
  • Anàlisi cost-eficient de les alternatives de gestió del risc d’incendis forestals
  • Percepció i comunicació del risc i eines per la reducció de la vulnerabilitat social
  • Prevenció i resposta a noves patologies
  • Altres pertorbacions: control biològic del xancre del castanyer, detecció de podridures de duramen, etc.

Projectes actuals en què s'està treballant

FIREfficient: Operational tools for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes
Forest Understory Prescribed Burnings: Effectiveness and Constraints (ForBurn).Ministerio de Ciencia y Economía (MINECO). AGL2012-40098-CO3-00. 2013-2015.
Restoration of encroached mountain pastures using prescribed burnings or mechanical clearing. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. 2012-2013.
ORGEST
eFIRECOM

Notícies / blogs