Línies / prioritats

Els espais forestals es troben en una situació de canvis continuats, no només pels possibles efectes que poden tenir el canvi climàtic o la pèrdua d’usos tradicionals com el pasturatge del sotabosc sobre la distribució i creixement de les espècies, sinó també per l’augment de l’ús social dels boscos i del seu valor escènic, a banda de les funcions tradicionals com la producció de fusta, la fixació de carboni o la prevenció d’avingudes i esllavissades. Actualment, tots aquests elements s’han de combinar a l’hora d’abordar la gestió forestal, que ha de ser capaç de garantir de la forma més eficient possible la multifuncionalitat dels terrenys forestals en un context de canvi global i de creixents demandes socials cap als boscos.

  • Dinàmica i creixement d’espècies forestals en relació amb les condicions ambientals i les tècniques de gestió forestal
  • Desenvolupament de models silvícoles i eines de gestió forestal adaptades al context de canvi global a les zones del mediterrani (boscos mixtes, integració del risc d’incendis, productes forestals no fusters, biodiversitat)
  • Frondoses nobles per a la producció de fusta, restauració de boscos d’alta qualitat i la diversificació. Recerca sobre esquemes de plantació i maneig: plantacions mixtes, sistemes agroforestals i d’adaptació d’espècies
  • Integració del foc (natural i prescrit) com a eina de gestió i pràctica silvícola
  • Coneixement de la resposta dels ecosistemes forestals a la canviant situació actual, provocada per l’abandonament dels boscos i la gestió de l’agricultura, juntament amb el canvi climàtic
  • El paper de la gestió silvopastoral en la prevenció d’incendis o la conservació de la biodiversitat.

Projectes actuals en què s'està treballant

LIFE SUBER: Gestió integral de les sureres per a l'adaptació al canvi climàtic
LIFE PINASSA: Gestió sostenible per a la conservació de la pinassa a Catalunya
FARMS FOR THE FUTURE: innovations for sustainable manure management for farm to soil
SUSTAFFOR
Evaluación adaptativa, productiva y tecnológica de materiales de Juglans sp., de Prunus avium y de Fraxinus sp. para su uso en producción de madera. Desarrollo de metodologías para selección/caracterización  precoz de nuevos materiales
FORCLIMADAPT: adaptation of Mediterranean woodlands to climate change effects
Consolider-MONTES: Los montes españoles y el cambio global: amenazas y oportunidades
OPCC: Observatorio Pirenaico del Cambio Climático
TAXUS: Improvement of TAXUS Baccata conservation status in north-eastern Iberian Peninsula
ORGEST
PIRINOBLE