Línies / prioritats

Els ecosistemes forestals reuneixen una gran complexitat i diversitat d’espècies de flora i fauna. Són, alhora, un gran reservori de biodiversitat i sovint acullen algunes de les espècies amenaçades més rellevants. El coneixement precís del funcionament dels ecosistemes ofereix una informació molt valuosa per poder fonamentar les recomanacions de gestió i conservació més adients. Una aproximació que és present a diverses escales: des de la identificació de les espècies indicadores de la qualitat dels boscos, fins a la comprensió dels efectes dels patrons de paisatge en la distribució de les espècies i la reacció dels ecosistemes forestals a l’efecte de les pertorbacions naturals.

  • Estudi de la biodiversitat, els patrons estructurals i processos funcionals en les pastures, els boscos i altres ecosistemes agrícoles per desenvolupar models ecològics i establir les bases per a una gestió sostenible en el context del canvi global.
  • Estudi de la biologia de poblacions i els processos ecològics que incideixen sobre la biodiversitat
  • Millora de la gestió i la planificació del territori relacionada amb la  conservació de la biodiversitat.
  • Coneixement de la resposta dels ecosistemes forestals a la canviant situació actual, provocada per l’abandonament dels boscos i la gestió de l’agricultura, juntament amb el canvi climàtic.
  • Estudi del transport de sediments i processos geomorfològics en els canals dels rius a les unitats fluvials, amb seguiment sobre el terreny per mitjà de les estacions de mostreig automàtiques.

Projectes actuals en què s'està treballant

BID-REX: From Biodiversity Data to Decisions: enhancing natural value through improved regional development policies
Consolider- SCARCE: Evaluación y predicción de los efectos del cambio global en la cantidad y la calidad del agua en los ríos ibéricos
CAPAS SP1: Dinámica del carbono y el nitrógeno a lo largo de escalas espaciales en pastos de la Península Ibérica
STEPPE-AHEAD: Steppe-land birds, agriculture practices and economic viability:towards the conservation of treatenedespecies in humanised landscapes
MIGRAME: Cambio global, migración altitudinal y colonización de hábitats degradados en montañas mediterráneas
TREBIO: El papel de las trayectorias históricas en los cambios de usos del suelo sobre la biodiversidad en el parque Nacional de Aigüestortes i estany de Sant Maurici
BOUHEDMAUE: Contribution à la mise au point d’un Modèle Intégré d’Amélioration, d'Aménagement et de Gestion Agro-sylvo-pastoral compatible avec les Objectifs de Conservation et orienté vers les communautés vulnérables des zones périphériques du Parc National de Bou-Hedma
BIONOVEL: Assessing the impact on biodiversity of uncertain and novel future landscapes under different drivers of global change in mediterranean region
SCALES: Securing the Conservation of biodiversity across administrative levels and spatial, temporal and ecological scales.
CLIMAFRICA: Climate change predictions in Sub-Saharan Africa:impacts and adaptations
GHG EUROPE: Greenhouse gas management in European land use systems
FARMLAND: Heterogeneity and ecosystem services in farmland landscapes
EU BON: Building the European Biodiversity Observation Network
ANEMONE: Impact of admospheric nitrogen (N) deposition on the biodiversity and funtioning of Pyreean ecosystems
OPCC: Observatorio Pirenaico del Cambio Climático
TAXUS: Improvement of TAXUS Baccata conservation status in north-eastern Iberian Peninsula
SESAM2: generation, transport and retention of water and suspended sediments in large dryland catchments: Monitoring and integrated modeling of fluxes and connectivity phenomena.