El CTFC pel sector forestal 

La superfície forestal de Catalunya és de 2.060.000 ha, on el 75% de la superfície és de propietat privada. D’aquestes, 716.000 ha (el 35%) compten amb algun instrument d’ordenació. La superfície forestal accessible per la mecanització dels treballs és de gairebé 859.000 ha (el 76%), de les quals se’n pot extreure 1.900.000 tones anuals de fusta de forma sostenible.

Els aprofitaments de fustes i llenyes representen una taxa d’extracció d’un 28% del creixement total del bosc, mantenint una absorció de CO2 positiva. 

El valor corrent de tots els productes que es poden obtenir dels boscos catalans és de 58,8 milions d’euros.
En la cadena forestal treballen l’1,7% dels ocupats a Catalunya. El sector forestal compta amb gairebé 1.700 treballadors afiliats a la Seguretat Social.

(Dades de l’Observatori Forestal català)

Les principals activitats del Centre han estat tradicionalment orientades cap a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural. No obstant això, la complexitat del sector a Catalunya i la seva relativa fragilitat comparada amb altres sectors econòmics, ha portat a una reinterpretació de la missió en el context de la recerca.

En aquest sentit, la institució s'ha centrat en l'exploració de la multifuncionalitat natural dels boscos de la Mediterrània, que tenen una riquesa única comparada amb altres tipus de boscos, i a més de la fusta, inclouen un gran nombre de productes i serveis comercialitzats i no comercialitzats que repercuteixen a la societat, des de l'energia de la biomassa fins als bolets o a la qualitat de l'aigua, la biodiversitat o la reducció del risc d'incendis.

El sector forestal