Línies / prioritats

El caràcter transversal de molts dels reptes actuals que afronten els boscos fa que la gestió forestal sostenible ja no pugui ser concebuda sense la participació activa del conjunt d’actors privats i públics que mantenen relació amb els terrenys forestals, ja sigui com a proveïdors de béns i serveis, o com a usuaris, beneficiaris i/o administradors dels mateixos. El disseny d’eines de suport a la planificació estratègica i de comunicació i participació dels actors ha de permetre avançar cap a un escenari de responsabilitats compartides per una gestió sostenible també des d’un punt de vista social i econòmic dels espais i recursos forestals. La posada en valor dels serveis ambientals com l’ús recreatiu dels terrenys forestals o el paper dels boscos com a captadors de l’aigua i manteniment de la qualitat dels aqüífers obre noves perspectives per comprendre l’actiu econòmic que suposen els espais forestals en la seva globalitat, i la necessitat de fer partícips a tots els beneficiaris en la seva gestió i conservació per garantir-ne la provisió de béns i serveis en el temps.

  • Desenvolupament d’instruments i processos de planificació forestal, gestió d’espais protegits i gestió de riscos naturals
  • Eines de suport a la política forestal, al desenvolupament rural i a la gestió cost-eficient de les polítiques ambientals
  • Anàlisi de perspectives socials, participació i comunicació forestal
  • Anàlisi i avaluació de polítiques públiques
  • Valoració econòmica dels béns i serveis forestals
  • Desenvolupament d’esquemes de pagament per serveis ambientals i regulació de l’ús social del bosc
  • Mercats i màrqueting dels productes i serveis forestals

Projectes actuals en què s'està treballant

STAR TREE: Multipurpose trees and non-wood forest products: a challenge and opportunity
MEDLAND 2020: Main outputs and synergies to enhance a common scheme of integrated land management in the Mediterranean basin
NEWFOREX:  New ways to value and market forest externalities.
Small FOREST: Biodiversityand ecosystem services of small forest fragments in European landscapes.
FFEM. Serveis forestals ambientals a la Mediterrània
COOL: Competing uses of forest land. The future of integrative and segregative policy and forest management approaches in Europe
SYLVAMED:  Systems of Payment for mediterranean forests ecosystemic services. Mediterranean Forests for All.
Proyecto de Ordenación de los Recursos Forestales en Catalunya
Pla General de Política Forestal de Catalunya
Plans forestals municipals
ORGEST

Equip de Treball

Gorriz Mifsud, Elena

Plana Bach, Eduard

Prokofieva Shumskaya, Irina

Ribes Besalú, Narcís

Torrebadella Escarré, Sandra